TARCZA ANTYKRYZYSOWA – ZWOLNIENIE ZE SKŁADEK ZUS

LEGALITE > Blog  > TARCZA ANTYKRYZYSOWA – ZWOLNIENIE ZE SKŁADEK ZUS

TARCZA ANTYKRYZYSOWA – ZWOLNIENIE ZE SKŁADEK ZUS

Jednym ze sposobów wsparcia przedsiębiorców w związku z kryzysem gospodarczym spowodowanym przez stan epidemii wywołany koronawirusem (COVID-19) jest możliwość ubiegania się o zwolnienie ze składek ZUS. Zwolnienie ze składek zostało uregulowane w ustawie z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020, poz. 374, tzw. tarcza antykryzysowa) oraz w ustawie nowelizującej (stawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, Dz. U.  z 2020, poz. 568, tzw. tarcza 2.0).

Kto może ubiegać się o zwolnienie z obowiązku zapłaty składek ZUS?

Możliwość ubiegania się o zwolnienie z obowiązku zapłaty składek ZUS w ramach tzw. tarczy 2.0 została przyznana:

Płatnikowi, który:

  • na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosił do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych, a także był zgłoszony jako płatnik składek przed dniem 1 lutego 2020 r.,
  • na dzień 31 marca 2020 r. zgłosił do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych, a także był zgłoszony jako płatnik składek w okresie od dnia 1 lutego 2020 r. do dnia 29 lutego 2020 r.,
  • na dzień 30 kwietnia 2020 r. zgłosił do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych, a także był zgłoszony jako płatnik składek w okresie od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 marca 2020 r.,

 

Możliwość ubiegania się o zwolnienie z obowiązku zapłaty ww. składek przyznano także płatnikowi będącemu osobą prowadzącą pozarolniczą działalność, o której mowa w art. 8 ust. 6 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych opłacającemu wyłącznie składki na własne ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenia zdrowotne (tzw. samozatrudnionemu), jeżeli prowadził działalność przed dniem 1 kwietnia 2020 roku i przychód z tej działalności (w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych) uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek, nie był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. (tj. nie wyższy niż 15.681,00 zł) a także płatnikowi będącemu spółdzielnią socjalną, jeżeli był zgłoszony jako płatnik składek przed dniem 1 kwietnia 2020 r.

W przypadku płatnika, który:

  • na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosił do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 ubezpieczonych, a także był zgłoszony jako płatnik składek przed dniem 1 lutego 2020 r.,
  • na dzień 31 marca 2020 r. zgłosił do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 ubezpieczonych, a także był zgłoszony jako płatnik składek w okresie od dnia 1 lutego 2020 r. do dnia 29 lutego 2020 r.,
  • na dzień 30 kwietnia 2020 r. zgłosił do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 ubezpieczonych, a także był zgłoszony jako płatnik składek w okresie od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 marca 2020 r.,

przewidziano z kolei możliwość ubiegania się o zwolnienie z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek na w wysokości 50 % wysokości łącznej kwoty należności z tytułu składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej złożonej za dany miesiąc.

Podmioty nie spełniające powyższych warunków mogą natoniast ubiegać się w ZUS
o odroczenie terminu płatności składek. Istnieje także możliwość odstąpienia przez ZUS od pobierania odsetek za zwłokę dla należności od stycznia 2020 r.

Uwaga!          

Do liczby ubezpieczonych nie wlicza się pracowników młodocianych.

Zwolnienie nie obejmuje samozatrudnionych objętych tzw. ulgą na start.

Jaki jest zakres zwolnienia?

Zwolnienie z obowiązku zapłaty składek ZUS obejmuje składki na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, należne za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r. Zwolnienie dotyczy zatem całego pakietu należności z tytułu składek.

W przypadku osoby prowadzącej pozarolniczą działalność zwolnieniu z obowiązku opłacania podlegają należności z tytułu składek ustalone od obowiązującej ją najniższej podstawy wymiaru tych składek.Jeżeli jednak zadeklarowaliśmy wyższą podstawę, będziemy zobowiązani do zapłaty różnicy.

Uwaga!

Zwolnienie dotyczy składek nieopłaconych. Jeżeli płatnik ureguluje należne składki za dany miesiąc, to nie może się następnie ubiegać o zwolnienie z obowiązku uregulowania płatności tejże składki. Zapłacone składki nie podlegają zwrotowi. Wyjątkiem w tym zakresie są jednak składki należne za marzec 2020 r.

Jak ubiegać się o zwolnienie?

Zwolnienie z obowiązku zapłaty składek ZUS nie następuje automatycznie, na podstawie zapisów ustawy, lecz wymaga złożenia odpowiedniego wniosku. Wniosek taki należy złożyć nie później niż do 30 czerwca 2020 r. w oddziale ZUS, pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem PUE ZUS.

Tu znajdziesz link do wniosku: https://www.zus.pl/documents/10182/3364052/RDZ_RODO.pdf/93004a9f-dad8-5570-54ea-0d3157cbbab6

Zwracamy uwagę, że w dalszym ciągu trwa obowiązek wysyłania deklaracji rozliczeniowych lub imiennych raportów miesięcznych za miesiące objęte wnioskiem o zwolnienie ze składek ZUS.

Jaki jest skutek zwolnienia?

 

Skutkiem uzyskania decyzji zwalniającej ze składek ZUS jest przyjęcie, że składki te są uznane za opłacone. Jeżeli zatem przepisy uzależniają prawo lub wysokość świadczeń z ubezpieczeń społecznych od opłacenia składek, składki na ubezpieczenia społeczne traktuje się jak składki opłacone mimo tego, że faktycznie nie zostały one uiszczone. Okres objęty zwolnieniem będzie traktowany jako okres składkowy, a przedsiębiorca będzie w dalszym ciągu ubezpieczonym.Zachowane zostają zatemprawa do świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa,prawo do świadczeń zdrowotnych. Zwolnienie ze składek nie wpłynie nadto na wysokość emerytury.

 

Masz dodatkowe wątpliwości lub potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?

Skontaktuj się z nami – odpiszemy na każdą wiadomość.