PRZEKSZTACENIA SPÓŁEK I W SPÓŁKI

LEGALITE > PRZEKSZTACENIA SPÓŁEK I W SPÓŁKI

 PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁEK I W SPÓŁKI

 

Kancelaria świadczy usługi w zakresie zmian w strukturze przedsiębiorców. Dokonujemy zmian właścicielskich, sprzedaży udziałów i ogółu praw i obowiązków w spółkach osobowych, prowadzimy również przedsiębiorców przez proces przekształceń w spółki handlowe.

 

KIEDY PRZEKSZTAŁCAĆ SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ?

 

Niektórzy przekształcają swoje działalności lub spółki, aby uzyskać większą korzyść podatkową (większość spółek osobowych jest neutralna podatkowo), inni zyskują anonimowość (nie zawsze dane wspólników są ujawniane w KRS), jeszcze inni zyskują większy stopień ustrukturyzowania swojej działalności.

 

JAK PRZEBIEGA PROCES PRZEKSZTAŁCENIA?

 

Zasadniczo przekształcenie spółek lub działalności w spółkę podzielone jest na dwa etapy – etap przygotowawczy, w którym dokonujemy oceny dokumentów księgowych, przygotowujemy plan przekształcenia i poddajemy go badaniu biegłemu rewidentowi (gdy jest to wymagane) oraz drugi etap w którym przyjmujemy tekst jednolity umowy (statutu) spółki przekształconej oraz zgłaszamy przekształcenie do KRS.

 

Przekształcamy również spółki osobowe i kapitałowe, dokonujemy połączeń i podziałów spółek. W zakresie działalności gospodarczych przygotowujemy proces przekształcenia jednoosobowej działalności w spółkę z o.o.

 

PRZEKSZTAŁCENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W SPÓŁKĘ KAPITAŁOWĄ

 

Jednoosobowa działalność gospodarcza może być przekształcona wyłącznie w spółkę z o.o. lub spółkę akcyjną.

 

Aby doszło do skutku przekształcenie działalności w spółkę, należy sporządzić plan przekształcenia w formie aktu notarialnego załączając do niego oświadczenia i treść umowy spółki przekształconej oraz sprawozdanie – ustalenie wartości bilansowej majątku przedsiębiorstwa przekształcanego. Następnie składamy do KRS wniosek o powołanie biegłego rewidenta, który zbada plan przekształcenia, we wniosku wnosząc o powołanie konkretnego wybranego przez nas biegłego z którym współpracujemy.

Następnie zawarta zostaje umowa spółki z o.o. lub statut s.a., powołane organy Spółki, złożone oświadczenia o przekształceniu. Proces wieńczy wniosek o wpis spółki przekształconej do KRS. Z dniem wpisu spółki przekształconej do KRS następuje skutek przekształcenia. Działalność gospodarcza następnie jest wykreślana z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Dodatkowo, składamy w imieniu Klientów do KRS wniosek o wydanie postanowienia o wpisie na 1 dzień miesiąca, aby ułatwić prowadzenie ksiąg rachunkowych.

 

Jakie dokumenty niezbędne są do przekształcenia działalności gospodarczej w spółkę kapitałową?

 

Poza treścią umowy spółki, niezbędne jest wskazanie wartości bilansowej w planie przekształcenia. W tym zakresie współpracujemy z biurami rachunkowymi. Przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą nie prowadzą pełnej księgowości, dlatego sprawozdanie finansowe dla celów przekształcenia sporządza się w oparciu o podsumowanie zapisów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów oraz innych ewidencji prowadzonych przez przedsiębiorcę dla celów podatkowych, spis z natury, a także inne dokumenty pozwalające na sporządzenie tego sprawozdania.

 

W Naszej Kancelarii w Warszawie, sprawami dotyczącymi przekształceń zajmują się:

 

Adw. Paweł Rogowski

 

 

W przypadku wszelkich pytań – prosimy o kontakt bezpośrednio ze specjalistą, który odpowie na wszelkie pytania związane z przekształceniami.