ROZWÓD KROK PO KROKU

LEGALITE > Blog  > ROZWÓD KROK PO KROKU

ROZWÓD KROK PO KROKU

Rozwód oznacza rozwiązanie związku małżeńskiego wyrokiem sądu. Pozostałe przyczyny ustania małżeństwa to śmierć małżonka oraz unieważnienie małżeństwa.

Jakie są podstawy do orzeczenia rozwodu przez sąd?

Orzeczenie rozwodu jest możliwe, gdy sąd stwierdzi zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego. Trwałość rozkładu oznacza, że ujawnione na rozprawie okoliczności wskazują na to, że małżonkowie nigdy nie wrócą do wspólnego życia. Zupełność rozkładu oznacza, że występuje jednoczesny rozkład więzi gospodarczej, fizycznej i duchowej.

Jak uzyskać rozwód?

Do uzyskania rozwodu konieczne jest wniesienie pozwu o rozwód. Pozew jest czynnością sformalizowaną, co oznacza, że musi spełniać ustalone w przepisach wymogi.

Pozew o rozwód wnosi się zawsze do sądu okręgowego. Sądy rejonowe nie mają kompetencji do rozpoznawania spraw o rozwód. Pozew o rozwód musi zawierać pełną nazwę sądu, do którego jest składany. Następnie należy wskazać imiona i nazwiska stron (powoda i pozwanego), ich adresy oraz numery PESEL. Jeżeli strona ma przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika, to ich dane także należy podać. Pismo zawierające żądanie rozwodu musi także być odpowiednio oznaczone, tj. musimy je opatrzyć tytułem wskazującym, iż jest ono pozwem o rozwód.

W treści pozwu musimy zamieścić swoje wnioski, czyli przede wszystkim żądanie orzeczenia rozwodu. Należy przy tym wskazać czy rozwód ma nastąpić z orzeczeniem o winie jednego lub obojga małżonków czy też bez orzekania o winie. Powód powinien także wskazać swoje wnioski dotyczące wykonywania władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi, alimentów na dzieci lub na rzecz małżonka, kontaktów małoletnich z rodzicami oraz korzystania z mieszkania. Konieczne jest także zgłoszenie wniosków dowodowych (np. z dokumentów, o przesłuchanie świadków).

Kolejna część pozwu zawiera uzasadnienie stanowiska powoda. W tej części należy zatem wskazać przede wszystkim powody nastąpienia trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego. Jeżeli ze związku małżeńskiego pochodzą małoletnie dzieci, to należy wskazać jaka jest ich sytuacja oraz podać uzasadnienie dla zgłoszonych wniosków dotyczących wykonywania władzy rodzicielskiej nad nimi, kontaktów oraz alimentów.

Do pozwu o rozwód należy także załączyć określone dokumenty oraz ich spis. Koniecznym do przedłożenia dokumentem jest odpis aktu małżeństwa, a także odpisy aktów urodzenia dzieci pochodzących ze związku stron. Warto także przedłożyć zaświadczenia o zarobkach. Pozew o rozwód składa się w sądzie w 2 egzemplarzach, tj. w oryginale wraz z odpisem.

Pozew o rozwód podlega opłacie sądowej w wysokości 600 zł.

Jaki jest przebieg rozprawy rozwodowej?

Po otrzymaniu pozwu o rozwód, sąd przesyła jego odpis pozwanemu. Pozwany ma prawo złożenia odpowiedzi na pozew, w której ustosunkowuje się do żądań (wniosków) pozwu oraz zgłosi własne wnioski. Sąd wyznacza również rozprawę rozwodową, o której zawiadamia strony wskazując jej datę, godzinę rozpoczęcia oraz miejsce.

Na rozprawie prowadzone jest postępowanie dowodowe, które obejmuje przede wszystkim przesłuchanie stron oraz ewentualnych świadków. Jeżeli w małżeństwie są małoletnie dzieci, sąd ma obowiązek ustalenia ich sytuacji oraz wpływu ewentualnego rozwodu na ich dobro. W praktyce oznacza to konieczność przesłuchania świadka, który złoży zeznania dotyczące małoletnich dzieci stron. Takiego świadka należy wskazać już w pozwie o rozwód.

Co zawiera wyrok rozwodowy?

Po przeprowadzeniu postępowania dowodowego sąd rozstrzyga sprawę wydając wyrok rozwodowy.

W wyroku rozwodowym sąd orzeka o rozwodzie oraz o tym kto ponosi winę za trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego lub orzeka brak winy. Jeżeli w małżeństwie są małoletnie dzieci, sąd ustanawia komu zostanie powierzona władza rodzicielska nad nimi, z którym z rodziców dzieci będą mieszkać oraz o kontaktach z dziećmi. Sąd wyznacza również wysokość alimentów na dzieci. Ponadto sąd orzeka również o czasowym sposobie korzystania ze wspólnie zajmowanego przez strony mieszkania oraz innych wnioskach stron (np. o alimentach na małżonka, podziale majątku wspólnego, eksmisji).

Od wyroku sądu okręgowego stronom przysługuje prawo wniesienia apelacji do sądu apelacyjnego. Jeżeli zostanie złożona apelacja, to sprawa zostaje przekazana do sądu apelacyjnego. Sąd apelacyjny wyznacza termin rozprawy apelacyjnej i po jej przeprowadzeniu wydaje wyrok.

Co dzieje się po zakończeniu sprawy o rozwód?

Jeżeli żadna ze stron nie wniesie apelacji od wyroku rozwodowego lub zapadnie wyrok sądu apelacyjnego kończący sprawę, to wyrok staje się prawomocny. Wówczas można złożyć do sądu wniosek o wydanie odpisu wyroku wraz z klauzulą prawomocności lub klauzulą wykonalności. Klauzula wykonalności jest niezbędna, gdy potrzebna jest komornicza egzekucja zasądzonych alimentów.

Prawomocny wyrok jest podstawą do dokonania właściwych wpisów w aktach stanu cywilnego. Sąd z urzędu przesyła odpis prawomocnego wyroku do urzędu stanu cywilnego.

Małżonek, który w wyniku zawarcia małżeństwa, zmienił swoje nazwisko po orzeczeniu rozwodu może wrócić do poprzednio noszonego nazwiska. Konieczne jest jednak złożenie stosownego wniosku w terminie 3 miesięcy od uprawomocnienia się orzeczenia o rozwodzie.


 

 

Masz dodatkowe wątpliwości lub potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?

Skontaktuj się z nami – odpiszemy na każdą wiadomość.