Kancelaria Adwokacka Warszawa Śródmieście

Facebook

LinkedIn

 

Praktyki Prawa

Spory sądowe

Posiadamy bogate doświadczenie w zakresie sporów sądowych obejmujących wszelkie dziedziny prawa i rodzaje postępowań. Szczególną praktyką procesową dysponujemy w sprawach z zakresu prawa cywilnego, handlowego, pracy i ubezpieczeń społecznych oraz autorskiego. Reprezentujemy naszych Klientów w sprawach spornych, występując w ich imieniu przed polskimi i międzynarodowymi instytucjami, na wszystkich etapach postępowania, poczynając od przygotowania strategii sporu, poprzez prowadzenie sprawy, aż po negocjacje ugodowe. Istotnym elementem naszej praktyki jest zastępstwo procesowe w sporach dotyczących tzw. błędów medycznych. Kancelaria doradza i prowadzi w imieniu Klientów negocjacje oraz spory sądowe w sprawach, w których na skutek błędów lekarskich powstała szkoda u pacjenta, np. zakażenie, uszkodzenie ciała, uszczerbek na zdrowiu lub śmierć. Doświadczenie prawników Kancelarii w tej materii jest potwierdzone uczestniczeniem w negocjacjach i wielu postępowaniach sądowych oraz dyscyplinarnych i administracyjnych.

Sprawy rodzinne

Bardzo ważną dziedziną naszej praktyki są sprawy rodzinne. Oferujemy naszym Klientom kompleksową pomoc w prowadzeniu spraw rozwodowych, dotyczących ustalenia kontaktów, praw rodzicielskich, jak również związanych z dochodzeniem alimentów. Prowadzimy sprawy, których przedmiotem jest podział majątku małżeńskiego, a także pomagamy w postępowaniach dotyczących zniesienia współwłasności majątku konkubentów. Współpracujemy z psychologami, psychiatrami dziecięcymi, poradniami rodzinnymi oraz detektywami. Do każdej sprawy podchodzimy bardzo indywidualnie, bo też każda tego typu sprawa jest inna. Klienci zawsze mogą liczyć na pełne wsparcie, służymy im dobrą radą, a w prowadzonych sprawach dążymy do szybkiego zakończenia sporu. Dobro Klienta jest dla nas wartością nadrzędną, dlatego prowadzeniem spraw zajmują się wykwalifikowani prawnicy, mający bogate doświadczenie zawodowe, a także posiadający potwierdzone umiejętności mediacyjne.

Obsługa przedsiębiorców

Kancelaria świadczy doradztwo prawne dla spółek osobowych i kapitałowych, jak również innych podmiotów działających na rynku polskim, w tym osób prowadzących indywidualną działalność gospodarczą. Oferujemy naszym Klientom pomoc prawną w zakresie tworzenia nowych podmiotów prawnych oraz bieżącej obsługi działalności gospodarczej. Doradzamy i prowadzimy procesy restrukturyzacji podmiotów gospodarczych, wykonujemy analizy prawne w ramach transakcji, kompleksowo obsługujemy transakcje fuzji i przejęć, w ramach których reprezentujemy zarówno podmioty przejmujące jak i przejmowane. Doradzamy w kwestiach związanych z zawieraniem, rozwiązywaniem i wykonywaniem umów. Wspomagamy naszych Klientów w prowadzonych rokowaniach i negocjacjach, których celem jest nawiązanie, zmiana lub rozwiązanie stosunku prawnego. Przygotowujemy i opiniujemy umowy, doradzamy w trakcie ich wykonywania, a także pomagamy weryfikować i dochodzić roszczeń powstałych na etapie realizacji umów. Proponujemy naszym Klientom zawsze optymalne rozwiązania kontraktowe, pozwalające na możliwie pełne zabezpieczenie ich interesów majątkowych.

Nieruchomości

Świadczymy na rzecz Klientów kompleksową pomoc we wszystkich aspektach prawnych obrotu nieruchomościami i inwestycji budowlanych, w tym tzw. greenfield investments. Nasze usługi dedykujemy zarówno deweloperom jak i wykonawcom, ale również zarządcom nieruchomości oraz osobom fizycznym realizującym budowę własnych domów. Działania Kancelarii obejmują doradztwo w zakresie nabywania nieruchomości, realizowania na nich inwestycji oraz zarządzania nieruchomościami. Opracowujemy i negocjujemy projekty umów w ramach procesu inwestycyjnego, reprezentujemy Klientów w postępowaniach sądowych i administracyjnych związanych z podziałami gruntów oraz zabudową i zagospodarowaniem nieruchomości. Oferujemy Klientom także pomoc prawną w prowadzeniu spraw reprywatyzacyjnych, w tym dotyczących gruntów warszawskich, nieruchomości wywłaszczonych, nacjonalizacji przemysłu, reformy rolnej, mienia zabużańskiego, a także nieruchomości zajętych pod drogi publiczne. Reprezentujemy Klientów we wszystkich rodzajach postępowań sądowych i administracyjnych dotyczących nieruchomości objętych procesami nacjonalizacyjnymi.

Kancelaria Adwokacka Rogowski i Olszewski

Prawo administracyjne

Coraz większe oddziaływanie na funkcjonowanie każdego człowieka ma prawo administracyjne. Towarzyszy ono nie tylko stosunkom gospodarczym, ale ma również istotny wpływ na osoby fizyczne. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów Kancelaria oferuje pomoc prawną w ramach postępowań administracyjnych i sądowo administracyjnych. Nasza działalność koncentruje się na reprezentacji Klientów w sprawach przed organami administracji publicznej, sądami administracyjnymi oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. Pomagamy bronić interesów firm przed nadmierną ingerencją władz państwowych lub samorządowych w sprawach dotyczących w szczególności nałożenia kar pieniężnych za naruszenie przepisów o transporcie drogowym, zajęcia pasa drogowego oraz pozostałych zagadnień związanych z transportem drogowym i przewozami. Reprezentujemy Klientów indywidualnych we wszelkiego rodzaju postępowaniach ubezpieczeniowych, w tym dotyczących zdrowia i chorób zawodowych, w sprawach związanych z uzyskaniem lub cofnięciem pozwolenia na broń, jak również w postępowaniach z zakresu obywatelstwa, ewidencji ludności, imion, nazwisk i akt stanu cywilnego. Z powodzeniem angażujemy się w prowadzenie spraw dotyczących świadczeń emerytalnych byłych funkcjonariuszy, uzyskaliśmy dla naszych Klientów między innymi korzystne orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego

Prawo Nowych Technologii

Kancelaria oferuje do dyspozycji swoich Klientów doświadczenie zdobyte przy realizacji projektów informatycznych od tzw. start-up’ów po największe systemy dla podmiotów z sektora publicznego oraz prywatnego. Świadczymy fachową pomoc prawną dotyczącą wszelkich aspektów prowadzenia działalności w branży nowych technologii na wszystkich etapach prowadzenia projektu. Przygotujemy właściwe umowy, wspieramy w procedurach związanych z zamówieniami publicznymi, doradzamy w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami prawa.

Procesy inwestycyjno-budowlane

Kancelaria oferuje kompleksową obsługę podmiotów będących uczestnikami procesów budowlanych służących realizacji inwestycji mieszkaniowych, komercyjnych jak i infrastruktury. Dysponujemy dużym doświadczeniem w reprezentowaniu Klientów pełniących rolę zarówno projektantów, generalnych wykonawców (wykonawców) jak i inwestorów (zamawiających). W ramach prowadzonej przez nas praktyki mieliśmy okazje doradzać Klientom w kontraktach realizowanych w ramach zamówień publicznych, systemu projektuj i buduj jak i spółdzielczym. Zakres usług Kancelarii obejmuje pomoc prawną na etapie negocjowania – wyłaniania partnerów w realizacji inwestycji, w tym przygotowywania przetargów, składania ofert, jak i zawierania umów z uczestnikami procesu budowlanego, bieżącą obsługę prawną w toku realizacji inwestycji oraz doradztwo i zastępstwo prawne w sytuacji wystąpienia sporów. Świadczymy również fachową pomoc prawną na rzecz wspólnot mieszkaniowych i zarządców nieruchomości w sprawach dotyczących wad budynków, funkcjonowania obiektów budowlanych oraz bieżącego administrowania budynkami mieszkalnymi. Nasi prawnicy posiadają wieloletnią praktykę w tej materii potwierdzoną uczestniczeniem w negocjacjach i wielu postępowaniach sądowych przed sądami powszechnymi oraz arbitrażowymi. W procesach budowlanych współpracujemy na co dzień z projektantami, architektami, rzeczoznawcami, ale także doradcami inwestycyjnymi.

Własność intelektualna

Problematyka własności intelektualnej przeżywa w ostatnich latach burzliwy rozwój napędzany nowymi technologiami. Co za tym idzie, istnieje coraz większy rozdźwięk między przepisami prawa a praktyką. Odpowiednia ochrona własności intelektualnej może stanowić istotną przewagę konkurencyjną na rynku. Nasi prawnicy pomogą nie zagubić się w gąszczu przepisów i w sposób przystępny przedstawią sposoby ochrony praw oraz wytłumaczą zawiłości umów przeniesienia majątkowych praw autorskich i umów licencyjnych. Posiadamy bogate doświadczenie w sporach sądowych dotyczących prawa autorskiego, ochrony patentowej i znaków towarowych.

 

a

Kredyty frankowe

Kancelaria Legalite świadczy pomoc prawną Klientom, którzy zawarli umowy kredytu indeksowanego lub denominowanego do waluty obcej (CHF, JPY, EUR) to jest w tzw. sprawach frankowych (odfankowienie kredytu indeksowanego, denominowanego, unieważnienie umowy kredytu, aneksów do umowy kredytu). Prowadzimy sprawy frankowe już od 2016 r. Więcej szczegółów w zakładce Kredyty frankowe