Facebook

LinkedIn

 

Praktyki Prawa

Prawo Spółek

Jest to najistotniejsza dziedzina naszej praktyki. Kancelaria świadczy doradztwo prawne dla spółek osobowych i kapitałowych, jak również innych podmiotów działających na rynku polskim. Oferujemy naszym Klientom pomoc prawną w zakresie tworzenia nowych podmiotów prawnych oraz bieżącej obsługi działalności gospodarczej. Doradzamy w procesach restrukturyzacji i strukturyzacji podmiotów gospodarczych, wykonujemy analizy prawne w ramach transakcji, negocjujemy treść umów i opracowujemy ich ostateczne brzmienie. Kompleksowo obsługujemy transakcje fuzji i przejęć, w ramach których reprezentujemy zarówno podmioty przejmujące jak i przejmowane. W ramach prowadzonej przez nas praktyki doradzamy także przy projektach prowadzonych przez Klientów z sektora private equity.

Nieruchomości

Świadczymy na rzecz Klientów kompleksową pomoc we wszystkich aspektach prawnych obrotu nieruchomościami. Nasze usługi obejmują doradztwo w zakresie nabywania nieruchomości, realizowania na nich inwestycji oraz zarządzania nieruchomościami. Opracowujemy i negocjujemy projekty umów w ramach procesu inwestycyjnego, reprezentujemy Klientów w postępowaniach sądowych i administracyjnych związanych z zabudową i zagospodarowaniem nieruchomości. Oferujemy Klientom także pomoc prawną w prowadzeniu spraw reprywatyzacyjnych, w tym dotyczących gruntów warszawskich, nieruchomości wywłaszczonych, nacjonalizacji przemysłu, reformy rolnej, mienia zabużańskiego, a także nieruchomości zajętych pod drogi publiczne.

Prawo Kontraktów

Doradzamy w kwestiach związanych z zawieraniem, rozwiązywaniem i wykonywaniem umów. Wspomagamy naszych Klientów w prowadzonych rokowaniach i negocjacjach, których celem jest nawiązanie, zmiana lub rozwiązanie stosunku prawnego. Przygotowujemy i opiniujemy umowy, doradzamy w trakcie ich wykonywania, a także pomagamy weryfikować i dochodzić roszczeń powstałych na etapie realizacji umów. Proponujemy naszym Klientom zawsze optymalne rozwiązania kontraktowe, pozwalające na możliwie pełne zabezpieczenie ich interesów majątkowych.

Procesy Sądowe i Arbitraż

Posiadamy bogate doświadczenie w zakresie sporów sądowych i postępowań arbitrażowych obejmujących wszelkie dziedziny prawa i rodzaje postępowań. Szczególną praktyką procesową dysponujemy w sprawach z zakresu prawa cywilnego, handlowego, administracyjnego, autorskiego i karnego. Reprezentujemy naszych Klientów w sprawach spornych, występując w ich imieniu przed polskimi i międzynarodowymi instytucjami, na wszystkich etapach postępowania, poczynając od przygotowania strategii sporu i prowadzenie sprawy aż po negocjacje ugodowe. Istotnym elementem naszej praktyki sądowej jest zastępstwo procesowe w zakresie postępowań karno-gospodarczych (tzw. white-collar crimes).

Kancelaria Adwokacka Rogowski i Olszewski

Prawo zwalczania nieuczciwej konkurencji

Kancelaria doradza i prowadzi w imieniu Klientów negocjacje oraz spory sądowe dotyczące czynów nieuczciwej konkurencji, w szczególności tzw. opłat półkowych oraz zagadnień pokrewnych dotyczących terminów zapłaty i wywodzonych na tej podstawie roszczeń. Bogate doświadczenie prawników kancelarii w tej materii jest potwierdzone uczestniczeniem w negocjacjach i wielu postępowaniach sądowych przed sądami powszechnymi oraz arbitrażowymi, z których znaczna część zakończyła się korzystnymi dla Klientów ugodami.

Prawo Karne Gospodarcze

Coraz częściej i silniej w stosunkach gospodarczych zastosowanie znajduje prawo karne. Już samo pojawienie się podejrzenia popełnienia przestępstwa w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej jest niezwykle poważną sprawą, wpływającą bezpośrednio na wizerunek firmy i jej funkcjonowanie. Ponieważ wraz z doświadczeniem w sprawach karnych dysponujemy szeroką wiedzą na temat funkcjonowania podmiotów gospodarczych oraz różnych obszarów prawa gospodarczego, posiadamy możliwość dokonania pełnej analizy zagadnień związanych z przestępczością gospodarczą i zapobieganiem ryzyka odpowiedzialności karnej. Możemy pomóc chronić interesy firm poprzez zastosowanie zapobiegawczych i naprawczych środków prawnych dla przestępstw korporacyjnych. Nasza działalność koncentruje się na reprezentacji Klientów we wszystkich rodzajach i na wszystkich etapach postępowań prokuratorskich i sądowych dotyczących nadużyć i przestępstw gospodarczych.

a

Nowe technologie

Kancelaria oferuje do dyspozycji swoich Klientów doświadczenie zdobyte przy realizacji projektów informatycznych od tzw. start-up’ów po największe systemy dla podmiotów z sektora publicznego oraz prywatnego. Świadczymy fachową pomoc prawną dotyczącą wszelkich aspektów prowadzenia działalności w branży nowych technologii na wszystkich etapach prowadzenia projektu. Przygotujemy właściwe umowy, wspieramy w procedurach związanych z zamówieniami publicznymi, doradzamy w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami prawa.

Procesy inwestycyjno-budowlane

Kancelaria oferuje kompleksową obsługę podmiotów będących uczestnikami procesów budowlanych służących realizacji inwestycji mieszkaniowych, komercyjnych jak i infrastruktury. Dysponujemy dużym doświadczeniem w reprezentowaniu Klientów pełniących rolę zarówno projektantów, generalnych wykonawców (wykonawców) jak i inwestorów (zamawiających). W ramach prowadzonej przez nas praktyki mieliśmy okazje doradzać Klientom w kontraktach realizowanych w ramach zamówień publicznych, w tym w oparciu o FIDIC, system projektuj i buduj jak i spółdzielczym. Zakres usług Kancelarii obejmuje pomoc prawną na etapie negocjowania – wyłaniania partnerów w realizacji inwestycji, w tym przygotowywania przetargów, składania ofert, jak i zawierania umów z uczestnikami procesu budowlanego, bieżącą obsługę prawną w toku realizacji inwestycji oraz doradztwo i zastępstwo prawne w sytuacji wystąpienia sporów.

 

Własność intelektualna

Problematyka własności intelektualnej przeżywa w ostatnich latach burzliwy rozwój napędzany nowymi technologiami. Co za tym idzie, istnieje coraz większy rozdźwięk między przepisami prawa a praktyką. Odpowiednia ochrona własności intelektualnej może stanowić istotną przewagę konkurencyjną na rynku. Nasi prawnicy pomogą nie zagubić się w gąszczu przepisów i w sposób przystępny przedstawią sposoby ochrony praw oraz wytłumaczą zawiłości umów przeniesienia majątkowych praw autorskich i umów licencyjnych. Posiadamy bogate doświadczenie w sporach sądowych dotyczących prawa autorskiego, ochrony patentowej i znaków towarowych.